Algemene voorwaarden

Aanmelding:

 • Aanmelding geschiedt via het inschrijfformulier op de website en met inlevering van 2 foto’s van representatief werk.
 • Alle aanmeldingen worden door een commissie beoordeeld op de kwaliteit van het werk.
 • Er kunnen maximaal 50 deelnemers meedoen.
 • Inschrijving geeft geen recht op deelname. De deelname is pas definitief nadat bevestiging is ontvangen dat men mee mag doen en nadat de betaling is geschied.
 • Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Annulering:

 • Annulering dient schriftelijk via de mail te gebeuren.
 • Annuleren is gratis tot 1 maand voor aanvang van de Keramiek in ‘t Park.
 • Annulering later dan 1 maand voor aanvang van de Keramiek  in ‘t Park: geen restitutie van het inschrijfgeld.

 

Betaling:

 • Voor de betaling ontvangt men een factuur per mail, die tijdig en per bank moeten worden betaald.
 • Indien de betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn komt deelname te vervallen.
 • Voor een eventuele tweede stand betaalt de deelnemer het volledige Keramiek in ‘t Park tarief.
 • De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.

Elektriciteit:

 • De organisatie levert alleen elektriciteit, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van het werk of voor het geven van demonstraties. De deelnemer dient zelf te zorgen voor een haspel en geschikte stekkers.
 • Elektriciteit zal alleen beschikbaar zijn na schriftelijke aanvraag, minimaal een week vóór aanvang van de markt, onder vermelding van een schatting van de benodigde hoeveelheid (aangegeven in watt) en na betaling ervan.

Indeling van de markt:

 • De organisatie bepaalt de plaatsen. Met vooraf schriftelijk opgegeven wensen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen kraam. Er mag geruild worden maar dit dient in overleg met de organisatie te geschieden.

 

Aankomst:

 • Bij aankomst op het terrein wordt u door de organisatie de route naar uw kraam gewezen. Deelnemers dienen deze instructies op te volgen.
 • Men dient stapvoets met de alarmlichten aan over het terrein te rijden.
 • Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te lossen. De tijd hiervoor bedraagt maximaal een uur.
 • Het terrein dient na aanvang/afsluiting van de markt vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer. Uitzondering vormen diegene die daarvoor van tevoren schriftelijk een ontheffing hebben aangevraagd.

 

 

Tijdens het inrichten van uw kraam:

 • Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij te houden en ervoor te zorgen dat de lostijd zo kort mogelijk is.
 • Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten en groenvoorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc.

 

Gebruik en inrichting van de kraam:

 • Het werk waarmee de deelnemer zich inschrijft is qua stijl gelijk aan het werk dat op de markt wordt aangeboden. Als u heel ander werk aanbiedt dan waarmee u zich in eerste instantie heeft aangemeld, kan de organisatie deze werken weigeren.
 • Er mag uitsluitend door de deelnemer zelf vervaardigd keramiek worden aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
 • Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.
 • De kraam mag niet worden verplaatst.
 • De organisatie levert standaard marktkramen met een plank en een dak. De afmetingen worden minimaal 15 werkdagen van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers.
 • Indien een deelnemer op de aanvangstijd van de markt niet is verschenen dan vervalt de kraam aan de organisatie.

 

Tijdens Keramiek in ‘t Park:

 • Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de markt wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van (voortzetting van) de markt worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
 • Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
 • In geval van demonstraties met ovens dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet tenminste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
 • Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig is ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie vóór afloop van Keramiek in ‘t Park de kramen te ontruimen.
 • Het is niet toegestaan de doorgangsroute te belemmeren. De doorgangsroute dient minimaal 3,5 meter breed te zijn.

Na afloop van de Keramiek in ‘t Park:

 • Vanaf het eindtijdstip van de markt kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken om te laden.
 • Laat geen rommel achter en maak gebruik van vuilniszakken. Neem afval zoveel mogelijk mee of laat vuilniszakken achter op specifieke afvalplekken op het terrein. Lege flessen dient men zelf mee te nemen.
 • Houd rekening met collega’s en bezoekers wanneer de auto wordt opgehaald.
 • Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de Keramiek in ‘t Park dienen de kramen leeg te zijn.

Overige:

 • De organisatie spant zich in overige verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet te allen tijde instaan voor de realisatie ervan.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan Keramiek in ‘t Park. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
 • De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende regels omtrent parkeren en verkeersbepalingen.
 • Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 50% restitutie van het inschrijfgeld.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie ook.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.